1. سعید محسنی , رضا معبودی نیشابوری , سید جمال الدین موسوی تقی آبادی , مفهوم اصطلاح «تا اولین جلسه دادرسی» , مطالعات حقوقی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۱۱۷-۱۳۳
  2. فهیمه تقوی مندی , رضا معبودی نیشابوری , سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , مفهوم و قلمرو نقض حقوق مالکیت صنعتی (با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان) , وکیل مدافع , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱۲۱-۱۴۲
  3. گودرز افتخار جهرمی , رضا معبودی نیشابوری , ممنوعیت کمکهای دولتی مخل رقابت؛ (مطالعه تطبیقی در نظامهای حقوقی ایران و اتحادیه اروپا) , تحقیقات حقوقی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷, صفحه ۳۸۳-۴۱۷